Home / Uncategorized / حمل و نقل

حمل و نقل

سفر در یک مسیره با مترو 55 روبل(1 دالر ) را در برد می گیرد، در حالی که برای یک سفر 20 مسیره 720 روبل (12 دالر) هزینه را متحمل می شوید.

با استفاده از کارت های محصلی مترو ماهانه در مسکو را به قیمت 380 روبل (6 دالر) دریافت کنید، که قیمت آن در شهرهای دیگر حتی پایین تر از این نرخ هم میباشد.

  • بلیط مترو : ۰.۴۰ دالر
  • تاکسی: ۲.۰۷ دالر
  • تاکسی تا یک کیلومتر: ۰.۲۵ دالر
  • تاکسی با یک ساعت انتظار: ۵.۳۰ دالر

 

About admin

Check Also

پوهنتون طبی دولتی سیبیریا در شهر تومسک

“هر روز بر اساس پیشرفت های علوم طبی و بهترین شیوه های بالینی، برای اطمینان …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *