Home / Uncategorized / ورزش

ورزش

میان گیر فیس ماهانه مراکز زیبایی اندام از 1700 تا 4500 روبل (26 تا 57 دالر) در مسکو و 1500 تا 3400 روبل (13 تا 56 دالر) در مناطق دیگر، میباشد. اگر یک سال مکمل را ثبت نام نمایند، نسبت به فیس ماهانه برای تان ارزان تمام میشود.

فیس  ماهانه آب بازی 300 تا 500 روبل (5-8 دالر) در مسکو و میزان کمتری در شهر های دیگر هزینه را در بر می گیرد.

بسیاری از پوهنتون ها دارای صالون های ورزشی، صالون های آب بازی، و مراکز ورزشی هستند که در آن ها خدمات، ارزان تر از شهر هستند یا حتی برای محصلین رایگان است.

  • فیس ماهانه کلپ زیبایی اندام: ۳۲.۹۴ دالر

About admin

Check Also

پوهنتون طبی دولتی سیبیریا در شهر تومسک

“هر روز بر اساس پیشرفت های علوم طبی و بهترین شیوه های بالینی، برای اطمینان …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *